E-medikus profile cover

Uvjeti korištenja

1. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet sjedišta www.e-medikus.com (u daljnjem tekstu: EM).

Vašim pristupanjem i registracijom na Internet sjedištu www.e-medikus.com smatrat će se da ste u cijelosti, bez ikakvih iznimki, upoznati s odredbama ovih Uvjeta korištenja, da ste ih u potpunosti razumjeli te da iskazujete svoje slaganje sa ovdje iznesenim pravilima i pristajete na korištenje Internet sjedišta www.e-medikus.com u skladu s njima. Pravo korištenja ovog Internet sjedišta je osobno pravo svakog korisnika.

Za vrijeme korištenja EM internet sjedišta, primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji( UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR ).

Informacije koje ovdje nađete nisu zamjena za Vaše znanje i iskustvo na temelju kojih donosite odluku o određenom dijagnostičkom ili terapijskom postupku.

Ukoliko imate primjedbe na Uvjete korištenja, molimo vas da ne koristite ova Internet sjedišta.

2. O nama

Internet sjedište www.e-medikus.com (u daljnjem tekstu: EM) u vlasništvu je tvrtke Dedal komunikacije d.o.o. (u daljnjem tekstu: DK).

Dedal komunikacije d.o.o., Cenkovečka 9, 10 000 Zagreb, pruža uslugu interaktivne online edukacije putem internet sjedišta na domeni www.e-medikus.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih sustava, pregleda i upravljanja sadržajem, mogućnosti rješavanja online testova za ostvarenje i produženje licenci za rad i analize podataka. Pod pojmom „Internet sjedište" u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internet stranice koje se nalaze unutar domene www.e-medikus.com.

3. Korisnici EM Internet sjedišta

Podaci sadržani na www.e-medikus.com namijenjeni su zdravstvenim radnicima i osobama ovlaštenim na propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da je EM Internet sjedište namijenjeno edukaciji, ispitivanju mijenja i informiranju liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara i tehničara, stomatologa, medicinskih biokemičara i ostalih zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj.

Registracija na EM dopuštena je i za zaposlenike farmaceutskih kompanija koji imaju pristup sadržaju kojeg je organizirala njihova kompanija, a obavezni su prilikom registracije navesti podatke kompanije i radnog mjesta.

Ovo Internet sjedište namijenjeno je odraslima. EM ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (osobama mlađim od 16 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika, odnosno zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i/ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namijenjeno EM Internet sjedište strogo je zabranjena te može rezultirati građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. EM ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korištenja Internet sjedišta od strane osoba koje su se služile Internet sjedištu koristeći pritom lažne podatke. EM pridržava pravo provjere ispravnosti podataka unesenih u registar te pridržava pravo onemogućavanja pristupa stranicama ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Također, EM će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.

Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.e-medikus.com snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog Internet sjedišta.

Odredbe ovih Uvjeta uvijek će Vam biti dostupne kako biste mogli postupati sukladno istima.

DK i EM zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove Uvjete korištenja te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovom internetskom sjedištu ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja EM Internet sjedišta, pristajete na njih te ste suglasni s izmijenjenim ili dopunjenim Uvjetima, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s DK i EM.

4. Ponašanje krajnjeg korisnika

Korisnik ne smije koristiti ovo Internet sjedište za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovog Internet sjedišta na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju EM ili DK. Također, korisnik se obvezuje da EM neće koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka, za bilo koji oblik promidžbene aktivnosti, bilo za svoju korist ili za korist treće strane; da neće omalovažavati, ometati, vrijeđati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da neće objavljivati pornografski sadržaj, reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duhan ili duhanske prerađevine, a niti zabranjene opojne tvari. Korisnik EM neće internetska sjedišta koristiti za bilo što nezakonito, zavaravajuće, zlonamjerno ili diskriminatorno, niti omogućiti osobama koje nisu zdravstveni radnici pristup istome.

5. Registracija i korištenje

Registracija korisničkog računa zahtijeva da stavite na raspolaganje svoje korisničke podatke: ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj telefona, e-mail adresu, zanimanje, broj licence, specijalizaciju, podatke o radnom mjestu i druge podatke navedene u obrascu za registraciju te odabir korisničkog imena i lozinke koji će biti povezan s računom. Prihvaćanjem ovih Uvjeta slažete se da su Vaši podaci istiniti, točni, važeći i potpuni te da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno. Vaši će osobni podaci biti obrađivani u svrhe navedene u članku 9.3 ovih Uvjeta korištenja i to za cijelo vrijeme Vašeg korištenja Internet sjedišta.

Registracija na EM dopuštena je za zdravstvene radnike u Republici Hrvatskoj kako je opisano u članku 3, te za zaposlenike farmaceutskih kompanija koji nisu zdravstveni radnici, a imaju pristup sadržaju kojeg je organizirala njihova kompanija. Zaposlenici farmaceutske industrije koji nisu zdravstveni radnici ne mogu polagati edukacije niti skupljati bodove za produženje licenci za rad, njihova je registracija na EM dopuštena kako bi mogli nadzirati sadržaje koje je sponzorirala kompanija. Zaposlenici farmaceutske industrije koji nisu zdravstveni radnici obavezni su prilikom registracije na EM navesti podatke kompanije i radnog mjesta, uz ostale korisničke podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresu.

Za korištenje EM Internet sjedišta nakon registracije potrebno je korisničko ime i lozinka.

Korisnik EM isključivo je odgovoran za održavanje povjerljivosti i sigurnosti svog korisničkog računa i ne smije dopustiti drugoj osobi da koristi njegovo korisničko ime i lozinku za pristup sadržaju EM Internet sjedišta.

Registracijom i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja:

  • jamčite da ste punoljetni zdravstveni radnik koji je, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovlašten obavljati i baviti se liječničkom, stomatološkom ili nekom drugom zdravstvenom djelatnošću, odnosno osoba ovlaštena na propisivanje i izdavanje lijekova kako je navedeno u članku 3 ili zaposlenik farmaceutske kompanije;
  • prihvaćate korištenje EM Internet sjedišta samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, kodeksom Hrvatske komore medicinskih sestara, kodeksom Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore fizioterapeuta ili drugim etičkim kodeksima;
  • prihvaćate da ni na koji način EM Internet sjedišta nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja usluga, ili pak nanosio štetu opisano u članku 6 ili štetu bilo kojoj trećoj osobi opisano u članku 4, već ćete ih koristiti savjesno, a za sve nejasnoće ili pitanja u vezi korištenja obratit ćete se EM korisničkoj podršci i Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt: e-mail:zastita.podataka@dedal.hrili telefon: 013866907;
  • pristajete na primanje svih obavijesti ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu i dodatnih privola za kontaktiranje objašnjenih u članku 9.

6. Vlasnička i autorska prava nad sadržajem EM Internet sjedišta

Sadržaj na EM zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama EM je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na EM u vlasništvu su Dedal komunikacija d.o.o., partnera ili pojedinih autora te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu DK, EM ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na EM ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka DK.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

DK izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje EM na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Korištenjem sadržaja EM korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj EM isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na EM Internet sjedištu su isključivo informativne prirode, što posebice znači da svrha ovdje sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja za određeni lijek ili kombinaciju lijekova, ni u kojem se slučaju ne smije se smatrati sugestijom da je neki lijek ili kombinacija lijekova neškodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuća za liječenje bilo kojeg bolesnika.

Informacije o proizvodima sponzora na EM zasnovane su na Sažetcima opisa svojstava lijekova koji su službeno odobreni od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske u trenutku stavljanja informacije na EM Internet sjedište. Zdravstveni radnici dužni su u svakom pojedinom slučaju provjeriti kod relevantnih institucija koja izdaju odobrenja o stavljanju lijekova i medicinskih proizvoda u promet, sve informacije koje trenutno vrijede za pojedine proizvode navedene na EM.

DK ima pravo odmah, čim uoči, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima, ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, posebice prava pacijenata.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta suglasni ste i prihvaćate nadoknaditi DK, njegovim zaposlenicima, članovima uprave ili nadzornog odbora, poslovnim partnerima te svim trećim osobama svu štetu koja možda nastane iz ili u svezi korištenja EM suprotno ovim Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, Europske Unije ili etičkim kodeksima.

7. Ograničenje odgovornosti

DK pruža usluge u dobroj vjeri i nastojat će poduzeti sve što je u njegovoj moći da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske Unije, zaštite osobnih podataka, etičkih kodeksa, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava te promicanja humanih vrednota, ali ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovim internetskim sjedištima, te u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja usluga, ili pak oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korištenjem EM.

DK objavljuje sadržaje na EM kako ih dobije od suradnika ili trećih strana i za njih ne preuzima jamstva bilo koje vrste. DK ne dalje nikakvo jamstvo da će navedeno EM Internet sjedište zadovoljiti vaše zahtjeve ili biti dostupno u bilo koje vrijeme sigurno ili bez pogrešaka.

DK ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika EM niti za korisnički sadržaj.

DK ne daje medicinske savjete i ne preporučuje niti direktno podržava bilo koji proizvod, terapiju, ispitivanje, mišljenja, liječničke i ostale zdravstvene profesije.

DK i EM pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Kako je navedeno u članku 5, korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki i korisničkog imena te je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opće sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole EM Internet sjedišta.

EM nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prijenosa informacija na Internetu u slučaju da je pristup Internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran EM.

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računalne opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korištenje ovog Internet sjedišta, kao i sve sa tim povezane troškove. EM ni DK ne snose odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posljedica korištenja ovog Internet sjedišta.

DK ne odgovara za korištenje EM ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem EM. Prihvaćanjem ovih Uvjeta svi korisnici EM suglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju EM Internet sjedištu, kao i bilo kojim povezanim stranicama.

8. Veze sa drugim Internet stranicama

EM sadržava ili bi mogao sadržavati informacije trećih strana i poveznice na druge Internetske stranice u svrhu daljnjeg informiranja zdravstvenih radnika. DK nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa EM Internet sjedišta. Isključivo je vlasnik odnosnih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici EM upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uvjetima korištenja tih stranica. DK ne odgovara za niti daje korisnicima EM bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na Internet stranicama trećih osoba.

9. Završne odredbe

U slučaju pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu: zastita.podataka@dedal.hrili telefonski na 013866907.

U slučaju da želite zatražiti brisanje ili izmjenu Vaših podataka molimo Vas obratite se na adresu: zastita.podataka@dedal.hrili telefonski na 013866907.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja EM, nadležan je sud u Zagrebu.


Ovi uvjeti korištenja zadnji put su ažurirani 30.3.2020.