Korisnička podrška

Za sve informacije o edukacijama obratite nam se na info@e-medicina.hr ili info@e-medikus.com, a naša korisnička podrška dostupna Vam je i telefonom na 01 / 3866-907, svakim radnim danom od 9:00 - 15:00.

 • Obavijest o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka

  Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12; dalje: Zakon) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korišenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.  Neophodno je da pročitate i primite na znanje koja sredstva koristimo i na koji način štitimo Vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumjeli, molimo Vas da nam se obratite na navedene kontakte: e-mail: info@e-medikus.com ili telefon 013866907.

  Radi uspostavljanja i održavanja uspješne suradnje s Vama, kao zdravstvenim radnikom, imamo želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke (dalje: Podaci) na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom i Uredbom, poštujući najviše etičke i pravne standarde, te važeće propise.

  Sukladno odredbama članka 8. Zakona, prije prikupljanja bilo kojih Podataka, Dedal komunikacije i e-medikus Vas ovim putem informira o (i) identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, (ii) svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, (iii) postojanju prava na pristup Podacima, (iv) prava na ispravak Podataka koji se na njega odnose, (v) primateljima ili kategorijama primatelja Podataka, (vi) činjenici radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, (vii) mogućim posljedicama uskrate podataka.

  Sukladno odredbi članka 7., stavka 1. Zakona Podaci se mogu prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika. Sukladno odredbi članka 7., stavak 1., točka 1. Zakona Dedal komunikacije, kao voditelj zbirke osobnih podataka, moli Vašu privolu u pisanom obliku suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših podataka.

  Dedal komunikacije i e-medikus napominje da se u slučaju davanja suglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših Podataka (i) radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka, dakle, za Vas ne postoje bilo kakve posljedice uskrate davanja Podataka; (ii) Vaša privola koju dajete potpisivanjem suglasnosti je uvjet za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka; (iii) imate pravo i mogućnost danu suglasnost u svakom trenutku pisanim putem opozvati dostavom obavijesti o opozivu na adresu info@e-medlikus.com ili telefonski na 013866907, u kojem slučaju će                Dedal komunikacije i e-medikus bez odgode prestati s prikupljanjem, obradom i korištenjem Vaših Podataka i izbrisati ih iz zbirke osobnih podataka, s tim da ćete zadržati prava koja Vam u vezi s opozivom suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka po Zakonu pripadaju, (iv) imate pravo na svakodobni pristup Podacima koje Dedal komunikacije i e-medikus prikuplja, obrađuje i koristi; (v) imate pravo i mogućnost na svakodobni ispravak Podataka koje Dedal komunikacije i e-medikus prikuplja, obrađuje i koristi.

  Svrha prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka je evidentiranje i čuvanje istih u zbirci osobnih podataka kako je objašnjeno u nastavku, kako vi Vas kontaktirali, te kako bi Vam bio omogućen primitak različitih, profesionalno korisnih stručnih i marketinških informacija.

  Voditelj zbirke Vaših Podataka je Dedal komunikacije i e-medikus. Radnje prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka koje će biti poduzete od strane voditelja zbirke osobnih podataka su sljedeće: Podaci će biti fizički uneseni u bazu podataka zdravstvenih radnika Dedal komunikacija i e-medikusa, te će biti prijavljeni nadležnom tijelu Republike Hrvatske.

  U slučaju bilo kakve promjene Vaših podataka za koje dajete suglasnost, kao i u slučaju bilo kakvih pitanja i/ili primjedbi u vezi sa sadržajem ove obavijesti, molimo Vas da nam iste bez odgode dostavite pisanim putem na adresu info@e-medlikus.com ili telefonski na 013866907.

  Vaše suglasnosti, kao zdravstvenog radnika, za kontaktiranje, te na prikupljanje, obradu i korišenje Podataka dane u nastavku, te su kao takve priložene ovoj obavijesti i čine njezin sastavni dio.

  Ova obavijest predstavlja izvršenje obveze sukladno odredbama članka 9. Zakona.